अतिवृष्टिसन्त्रस्तेभ्यः कोडगुजनेभ्यः साहाय्यधनप्रदानम्

आर्तत्राणम्

 

मुल्लेरिय – अतिवृष्टिसन्त्रस्तानां कोडगुजनानां साह्यमाचरितुं गुत्तिगारुवलयेन १०,२५० रूप्यकाणां सङ्ग्रहः कृतः आसीत् । कोडगुहव्यकवलयस्य मासिकसभायाम् अयं धनराशिः दिवङ्गतस्य गणपतिभट्टस्य सुताय शशाङ्काय, कोल्चरु वेङ्कटरमणभट्टाय च श्रीसंस्थानाधीश्वराणाम् अनुग्रहरूपेण प्रादायि ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *