शरावतीनदीमध्ये द्वीपो हैगुन्दनामकः । राजते तत्र दुर्गाम्बा लोकसन्तापहारिणी ॥ तत्रोत्पन्नां सुगन्धाढ्यां शालीशालीनमालिकां । धारयित्वा हि दुर्गायै जनैस्सौख्यमकाङ्क्ष्यत ॥

उपासना वार्ता

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *