श्रीभारतीगुरुकुले साष्टावधानं प्रदोष पूजा

उपासना

होसनगरम् – होसनगरस्य श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य श्रीभारतीगुरुकुले २०/१२/२०१८तमे दिनाङ्के सौम्यवासरे अष्टावधानसेवासहिता प्रदोषपूजा सुसम्पन्ना ।
वेद, शास्त्र, पुराण, अष्टक, सङ्गीत, वेणु, वीणा, मृदङ्ग, भरतनाट्यसहिता अष्टावधानसेवा अभवत् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *