गोस्वर्गे योगस्य व्यक्तित्वविकासस्य च प्रशिक्षणम् – श्रीरामसेनायाः नेतृत्वे सप्ताहो वर्गः

गौः शिक्षणं

 

भान्कुलि – श्रीरामसेनायाः मार्गदर्शने गोस्वर्गे योगस्य व्यक्तित्वविकासस्य च सप्तदिनात्मकः प्रशिक्षणवर्गः ०२.१२.२०१८ दिनाङ्के समारब्धः ।

श्रीरामसेनायाः अध्यक्षः प्रमोदमुतालिकवर्यः वर्गमिमं समुद्घाट्य गोस्वर्गे विहारं कृत्वा गोस्वर्गस्य सम्पूर्णं परिचयमवाप्नोत् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *