गोस्वर्गे अम्बारवेण सह प्रतिस्वनितः बालकलरवः

शिक्षणं

भान्कुलि – मूरूरुस्थस्य प्रगतिविद्यालयस्य द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमकक्ष्यासु अधीयानाः सार्धैकशतं छात्राः शैक्षिकयात्रानिमित्तेन गोस्वर्गमागताः । बालाः सर्वे स्वर्गसौन्दर्यास्वादनेन साकं गोभिः गोवत्सैश्च सह सङ्गत्या नितान्तमानन्दम् अन्वभवन् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *