चौर्यापराधिने शास्तिः

श्रीगोकर्णः

गोकर्णः – षड्वत्सरेभ्यः प्राक् श्रीसंस्थानगोकर्णमहाबलदेवालये प्रवृत्तस्य धनमञ्जूषापहरणप्रकरणस्य आरोपधारिणे चोराय कुमटान्यायालयः शास्तिमादिशत् । २४.०८.२०१२ तमे दिनाङ्के प्रवृत्तं दानधनपेटिकापहरणमभिलक्ष्य विचारणां कर्तुमभ्यर्थ्य श्रीदेवालयस्य पदनिमित्तप्रशासनाधिकारी जि. के. हेगडेमहाभागः आरक्षकस्थानके अभियोगपत्रं पञ्जीकृतवान् आसीत् । प्रकरणस्य पञ्जीकरणं कृत्वा विचारणां विधाय आरक्षकाः प्रतिवेदनं न्यायालयाय समर्पितवन्तः आसन् । प्रकरणस्य न्यायालयीयविचारणावसरे आरोपसत्यापनेन अपराधिने चोराय कुमटान्यायालयः दण्डं शास्तिं च विधाय अन्तिममादेशमदात् ।

 

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *