श्रीभारतीगुरुकुले नाटकप्रदर्शनं करकौशलप्रशिक्षणञ्च

गुरुकुले आर्जितस्य शिक्षणस्य नैजजीवने अनुष्ठानार्थं प्रयतन्ताम् इति कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सहायकप्राध्यापकः डा. मञ्जुनाथभट्टः गुरुकुलान्तेवासिनः उदबोधयत् । पश्चात् सः स्वात्मजायाः जन्मदिनं निमित्तीकृत्य विशिष्टाम् अंहतिं प्राददात् ।   मालूरुवासिनी वसुन्धराशर्ममहोदया छात्राणां कौशलविकासाय गुरुकुले सप्ताहात्मकं करकौशलप्रशिक्षणं व्यदधात् ।   प्रतिभानुसभाङ्गत्वेन सुशाखावृन्दस्य विद्यार्थिनः ‘मूर्तिपूजारहस्यम्’ इति नाटकम् अभ्यनयन् । अङ्कुरवृन्दस्य विद्यार्थिन्यः ‘ओनके ओबव्व’ इति नाटकम् अभ्यनटिषुः ।

Continue Reading

गोस्वर्गे अम्बारवेण सह प्रतिस्वनितः बालकलरवः

भान्कुलि – मूरूरुस्थस्य प्रगतिविद्यालयस्य द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमकक्ष्यासु अधीयानाः सार्धैकशतं छात्राः शैक्षिकयात्रानिमित्तेन गोस्वर्गमागताः । बालाः सर्वे स्वर्गसौन्दर्यास्वादनेन साकं गोभिः गोवत्सैश्च सह सङ्गत्या नितान्तमानन्दम् अन्वभवन् ।

Continue Reading

गोस्वर्गे योगस्य व्यक्तित्वविकासस्य च प्रशिक्षणम् – श्रीरामसेनायाः नेतृत्वे सप्ताहो वर्गः

  भान्कुलि – श्रीरामसेनायाः मार्गदर्शने गोस्वर्गे योगस्य व्यक्तित्वविकासस्य च सप्तदिनात्मकः प्रशिक्षणवर्गः ०२.१२.२०१८ दिनाङ्के समारब्धः । श्रीरामसेनायाः अध्यक्षः प्रमोदमुतालिकवर्यः वर्गमिमं समुद्घाट्य गोस्वर्गे विहारं कृत्वा गोस्वर्गस्य सम्पूर्णं परिचयमवाप्नोत् ।

Continue Reading

हव्यकमहामण्डलेन प्रेप्सुभ्यः छात्रेभ्यः धनसाहाय्यम् – नानामण्डलेषु धनादेशपत्रवितरणम्

विद्याभ्यासानुवर्तनार्थम् आर्थिकसमस्याम् अनुभवद्भ्यः श्रीमठशिष्येभ्यः प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः श्रीरामचन्द्रापुरमठः प्रतिवर्षमिव अस्मिन् वर्षेsपि साहाय्यं कर्तुं समुद्यतोsस्ति । २०१८ – १९ तमस्य हायनस्य प्रेप्सुभ्यः अर्हेभ्यः २२१ छात्रेभ्यः ९,३६,००० रूप्यकाणां धनराशिः प्रकल्पितः वर्तते ।   ११.११.२०१८ तमे दिनाङ्के भानुवासरे हव्यकमहामण्डलस्य सप्तमण्डलेषु अार्थिकसाहाय्यधनस्य धनादेशपत्राणि प्रदत्तानि ।   कुमटा-होन्नावर-मङ्गलूरु-उप्पिनङ्गडि-मुल्लेरिया-उत्तरबेङ्गलूरु-दक्षिणबेङ्गलूरुमण्डलानां १७३ छात्रेभ्यः ६,७०,००० रूप्यकाणां धनराशेः वितरणमभवत् । सन्दर्भेsस्मिन् हव्यकमहामण्डलस्य विविधमण्डलानां च पदाधिकारिणः समुपस्थिताः […]

Continue Reading

प्रतिभापुरस्कारः – प्रबन्धप्रस्तोता मैत्रेयः हेगडे श्रीसंस्थानाधीश्वरैः अनुगृहीतः

दक्षिणबेङ्गलूरुहव्यकमण्डलान्तर्गतस्य श्रीगिरिनगरहव्यकवलयस्य निवासी मैत्रेयः हेगडे, जर्मनिदेशे प्रवृत्ते ‘इण्टर्न्यशनल् आस्ट्रोनाटिकल् काङ्ग्रेस् समावेशे’ भागमूढ्वा ‘अन्तरिक्षे सूक्ष्माणुजीविनां चर्या’ (Behavior of bacteria in space) इत्यस्मिन् विषये प्रबन्धं मण्डयित्वा विज्ञानिनां प्रशंसाभाजनमभवत् । अपि च एतादृशान्ताराष्ट्रियसमर्जनार्थं श्रीसंस्थानाधीश्वराणां विशेषानुग्रहपात्रतां गतः । छात्रोऽयं दक्षिणबेङ्गलूरुहव्यकमण्डलस्य प्रधानकार्यदर्शिनः अन्त्रवल्ली श्रीकान्तः हेगडे-कमलिनी हेगडे दम्पत्योः पुत्रः ।  

Continue Reading

बदियड्कस्थे श्रीभारतीविद्यापीठे मातापितृपूजा – जन्मदात्रोः सेवार्थं प्रतिज्ञाबद्धाः पुत्राः – भावपरवशाः पितरः

  बदियड्क – नवम्बरमासस्य २३ तमे दिनाङ्के श्रीभारतीविद्यापीठे मातापितृपूजा श्रद्धाभक्तिभ्यां सुसम्पन्ना ।   विद्यापीठस्य मुख्याध्यापकः सत्यनारायणशर्मपञ्जित्तड्कवर्यः पूजायाः विधानमुक्त्वा पुत्रैः मातापित्रोः पादपूजां कारयित्वा प्रतिज्ञाविधिं प्राबोधयत् ।   प्रतिज्ञाविधौ पुत्राः “मातापितरौ अस्माकं प्रत्यक्षदेवौ । तयोराशीर्वादेन जीवने किमपि वा साधयितुं शक्यते । अपि च वयं मातापित्रोः वार्धक्ये तयोः सम्यक् परिपालनं करिष्यमः” इति मातापित्रोः पादस्पर्शं कृत्वा प्रतिज्ञामकुर्वन् । सन्दर्भेsस्मिन् […]

Continue Reading

मण्डलस्तरीयप्रतिभाकारञ्जिस्पर्धासु प्रगतिविद्यालयस्य प्रतिभाशालिछात्राणां महद्यशः

मूरूरु – अङ्कोलाप्रदेशे सञ्चालितायां मण्डलस्तरीयायां प्रतिभाकारञ्जिनाम्न्यां प्रतिभोत्सस्पर्धाशृङ्खलायां मूरूरुस्थस्य प्रगतिविद्यालयस्य विद्यार्थिनः अनुपमां प्रतिभां प्रदर्श्य महद्यशः अविन्दन् ।   प्रगतिविद्यालयस्य आङ्ग्लमाध्यमशाखायाः उच्चप्राथमिकशालायाः सृजननाय्काख्यः छात्रः छद्मवेषस्पर्धायां भागमूढ्वा प्रथमस्थानम् अलभत ।   प्रौढशालाविभागे अश्विनी भैरव हेगडे नील्कोड इत्याख्या छात्रा कन्नडचर्चास्पर्धायां द्वितीयस्थानं प्राप्नोत् ।   एतेषां छात्राणां समर्जनमभिलक्ष्य मुख्याध्यापकः शिक्षकाः शालाप्रशासनमण्डलीसदस्याः कर्मिणश्च शुभमाशास्य छात्रान् अभ्यनन्दन् ।

Continue Reading

मूरूरुविद्यालयछात्रस्य समर्जनम् – राज्यस्तरीयचक्रक्षेपणस्पर्धायां प्राथम्यमवाप्य राष्ट्रस्तरार्थं चितः

  कुमटा – मूरूरुस्थप्रगतिविद्यालयस्य आङ्ग्लमाध्यमे दशमकक्ष्यायामधीयानः अभि आर्. अडिगुण्डिनामा छात्रः राज्यस्तरीयचक्रक्षेपणस्पर्धायां प्रथमस्थानं प्राप्य राष्ट्रस्तरीयस्पर्धायै अर्हः अभवत् । मण्ड्यमण्डलस्य आदिचुञ्चनगिरिविद्यासंस्थायाः क्रीडाङ्गणे नवम्बरमासस्य २१, २२ तमेषु दिनाङ्केषु राज्यस्तरीयप्रौढशालाशिक्षणविभागद्वारा प्रचालितायां राज्यस्तरीयक्रीडास्पर्धावल्यां भागमूढ्वा अभि आर्. ३९.७५ मीटर् दूरे चक्रं क्षिप्त्वा प्रथमस्थानं प्राप्य देहल्यां प्रचलिष्यमाणराष्ट्रस्तरीयस्पर्धायै चितो जातः ।   २०१६ – १७ शैक्षिकवर्षेऽपि असौ अभि आर्. राष्ट्रस्तरे चक्रक्षेपणे राज्यस्य प्रतिनिधित्वेन […]

Continue Reading

छात्राणां कृते कार्यागारः – परीक्षासम्मुखीकरणविधानस्य अग्रिमावसराणां च विषये उद्बोधनम्

नल्यपदवु – पठ्यमननस्य विधानानि, परीक्षायाः सम्मुखीकरणस्य उपायाः, दशमकक्ष्यायाः परं सम्मुखीक्रियमाणानि पन्थाह्वानानि, लप्स्यमानाः अवसराः चेत्येतेषां विषये संस्थायाः शिक्षणसंयोजकः प्राध्यापकः विश्वेश्वरभट्टवर्यः छात्रान् उदबोधयत् ।   श्रीभारतीसमूहसंस्थानां प्रेरणानामकेन मानवसम्पन्मूलाभिवृद्धिघटकेन नल्यपदवुग्रामस्य सर्वकारीयप्रौढशालायां प्रवर्तिते कार्यागारे ‘भयेन विना आत्मविश्वासेन परीक्षा सम्मुखीकरणीया’ इति सः उपादिशत् ।   कार्यागारे मुख्याध्यापिका विजयकुमारी, गणकशास्त्रोपन्यासकः अनन्तनारायणः, उपन्यासिका माधवी च उपस्थिताः अवर्तन्त ।

Continue Reading

श्रीभारतीविद्यालयाय डा.शारदाजयगोविन्दमहाभागया सहस्राधिकरूप्यकमौल्यानां पुस्तकदानम्

बेङ्गलूरू – अद्यतनीयछात्राणां पठनाभ्यासवर्धनाय हम्पिनगरस्थश्रीभारतीविद्यालयं प्रति गोस्वर्गचातुर्मास्यप्रशस्तिपुरस्कृतया शिक्षणविदुष्या डा. शारदाजयगोविन्दमहाभागया २५००० सहस्ररूप्यकमौल्ययुतानि १६३ पुस्तकानि दानरूपेण प्रदत्तानि ।   विद्यालयस्य प्रशासनकूटस्य सदस्या डा. शारदाजयगोविन्दमहाभागा उत्तमपुस्तकानाम् उपायनं दत्वा पुस्तकानामध्ययनेन नैजज्ञानसंवर्धनं सम्पादयन्त्विति छात्रानुद्दिश्य हितोपदेशमगादीत् ।   विद्यालयपक्षतः उपप्राचार्यः हरीशकुमारः अस्यै कृतज्ञतापत्रं प्रदाय गौरवार्पणमकरोत् । सन्दर्भेऽस्मिन् शारदाजयगोविन्दमहाभागा श्रीभारतीविद्यालये प्रवृत्तायां कार्यशालायां भागमूढ्वा गुणवत्तानिर्वहणम् इत्यस्मिन् विषये शिक्षकवृन्दस्य मार्गदर्शनमकरोत् ।   विविधक्रियाकलापानां […]

Continue Reading