बेल्लेच्चालुघटके प्रदोषकाले रुद्राराधनम्

उपासना

श्रीसंस्थानाधीश्वराणां निर्देशानुसारं लोककल्याणार्थं मुल्लेरियामण्डलान्तर्गतचन्द्रगिरिवलयस्य बेल्लेच्चालुघटके विद्यमाने कुजत्तोडि राजगोपालशर्मणः सदने नवेम्बरमासस्य विंशे दिनाङ्के प्रदोषकाले रुद्राराधनं समभवत् ।

 

अस्मिन् कार्यक्रमे चतुर्विंशतिरुद्रपाठकाः रुद्राध्यायस्य, अपरे सप्तदशजनाः भजनरामायणस्य च पारायणम् अकुर्वन् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *