चन्द्रगिरिवलये प्रदोषरुद्रपठनम्।

उपासना

मुल्लेरियाहव्यकमण्डलस्य चन्द्रगिरिवलयस्थे ‘अनघा’ नाम्नि गीतालक्ष्मीदिनेशभट्टयोः निवासे 20.12.2018 तमे दिनाङ्के प्रदोषरुद्रपठनम् प्रवृत्तम्। वलयस्य वैदिकप्रधानस्य नरसिंहराजस्य नायकत्वे 22 रुद्रपाठकैः श्रीरुद्रसूक्तं पठितम्। श्रीरुद्रस्य अभिषेकपूजनमपि प्रवर्तितम्।

 

18 मातरः बालैः सह भजनरामायणपारायणम् कृतवत्यः।

 

 

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *