अर्जितः लाभः गोशालायै प्रदत्तः गोप्रेमिभिः।

Uncategorized गौः

कुमटा : अद्य कुमुटापत्तने कोङ्कण एजुकेशन् सोसाईटी संस्थायाः सरस्वतीविद्याकेन्द्रस्य रजतमहोत्सवः प्रवृत्तः।

 

समारंभेऽस्मिन् कुमुटा हव्यकमण्डलेन इक्षुरसगृहम् संस्थापितमासीत् ।

 

एतस्मिन् वाणिज्ये प्राप्तं लाभं गोप्रेम्णा गोशालायै प्रदाय धन्याः अमन्यन्त कार्यकर्तारः।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *