उप्पिनपट्टणे सागरनगरे च अमृतपथः

गौः

श्रीसंस्थानाधीश्वराणां निर्देशानुसारेण गवामटनपथं त्याज्यमुक्तं प्लास्टिक्-रहितं च कर्तुम् ‘अमृतपथः’ इति कार्यक्रमः समायोजितः ।

 

सागरनगरस्य पूर्वपश्चिमवलययोः दायित्वे अयं कार्यक्रम: शनिवासरे सागरनगरस्य अग्रहारे समचलत् । तथैव कुमटामण्डलस्य उप्पिनपट्टणवलये अपि ‘अमृतपथः’ सम्पन्नः । बहव: गुरुभक्ता: भागं गृहीतवन्तः ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *