श्रीमठस्य दिनदर्शिनी लोकार्पिता

वार्ता

बेङ्गलूरु – श्रीभारतीप्रकाशनेन सज्जीकृता २०१९ तमस्य वत्सरस्य नूतनदिनदर्शिनी ११.१२.२०१८ तमे दिनाङ्के मध्याह्ने श्रीसंस्थानाधीश्वराणां कराम्बुजाभ्यां लोकार्पिता अभवत् । अस्मिन् सदवसरे श्रीमठस्य सर्वसम्मुखाधिकारी मडियाल तिम्मप्पवर्यः, मुख्यकार्यनिर्वहणाधिकारी के. जि. भट्टवर्यः, विद्वान् जगदीशशर्मा, डा. जयगोविन्दः अनूराधापार्वती च उपस्थिताः आसन् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *