विवाहे मङ्गलविद्यानिधेः समर्पणम् – कुक्किलदम्पत्योः आदर्शः मार्गः

वार्ता

 

माणि – बाल्य शङ्करभट्टपरमेश्वरीदम्पत्योः पुत्र्या अर्चनया सह निजसुतस्य श्रीनिधेः विवाहमहोत्सवस्य सन्दर्भे भारतीयसेनायाः निवृत्तः सैनिकः प्रकाशः कुक्किलमहाभागः स्वभार्यया जयलक्ष्म्या सह होसनगरस्य श्रीभारतीगुरुकुलाय, कल्लड्कस्थश्रीरामविद्याकेन्द्राय, विट्लस्थविठलविद्यासङ्घाय, नन्तूरुस्थश्रीभारतीसमूहसंस्थायै, मित्तूरुस्थतिम्मय्यसम्प्रतिष्ठानाय, श्रीरामचन्द्रापुरमठसंरक्षणासमितये च मङ्गलविद्यानिधिं समर्प्य निजाचरणेन समाजाय आदर्शप्रायः अभवत् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *