सुसम्पन्ना श्रीभारतीविद्यालये छात्रैकाग्रताकौशलकार्यशाला

शिक्षणं

बेङ्गलूरु – श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य धर्मचक्रसंस्थानस्य शालामालायाम् अन्यतमस्य बेङ्गलूरुहम्पिनगरस्थितस्य श्रीभारतीविद्यालयस्य नवमदशमकक्ष्ययोः छात्राणां कृते “अध्ययने एकाग्रता पठनकौशलानि च” इति विषयमधिकृत्य प्रशिक्षाकार्यागारः समायोजितः आसीत् । जयगौरीवर्या इमां कार्यशालां सञ्चाल्य छात्राणां मार्गदर्शनम् अकरोत् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *