श्रीरामचन्द्रपुरपीठमठाग्रकेन्द्रे श्रीभारतीगुरुकुले तुलसीविवाहम् । सम्भूय सर्वगुरवो निजशिष्यवृन्दैरानन्दसान्द्रहृदयास्सममन्वतिष्ठन् ॥

उपासना पद्यम् वार्ता

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *