राष्ट्रस्तरे भासमानः छात्रः

शिक्षणं

वैशिष्ट्यप्रशस्तिपुरस्कृतः मूरूरु विद्यालयः

 

मूरूरु:- मूरूरुग्रामस्य प्रगतिविद्यालयस्य आङ्ग्लमाद्यमविभागस्य कुमारः अभि अडिगुण्डि चक्रक्षेपणस्पर्धायां राज्यस्तरीयक्रीडाकूटे विजयं सम्प्राप्य देहल्यां प्रचलितायां राष्ट्रस्तरस्पर्धायां राज्यस्य प्रातिनिध्यमूढ्वा अभिः सततं तृतीयवारं राष्ट्रस्तरे राजमानोऽस्ति। अस्य समर्जनं प्रशंस्य विद्यालयस्य प्रबन्धनमण्डलिः शिक्षकवर्गः च तं हार्दमभ्यनन्दत् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *