राष्ट्रस्तरे मुरूरु छात्रः प्रशस्तः ।।

शिक्षणं

मूरूरु:- मूरूरु प्रगति विद्यालयस्य आङ्ग्लमाद्यम विभागस्य अभि अडिगुण्डि चक्र उड्डयन स्पर्धायां देहल्यां प्रचलितं राष्ट्रस्तरस्पर्धायां राज्यं प्रतिनिधितवान्। अभिः सततं त्रिवारं राष्ट्रस्तरे विराजमानोऽस्ति।अस्य विजिगीषु प्रवृत्तिं प्रशंस्य शालायाः प्रशासनसमितिः तथा च शिक्षकवर्गः अभिनन्दिताः।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *