श्रीमठस्य दिनदर्शिनी लोकार्पिता

बेङ्गलूरु – श्रीभारतीप्रकाशनेन सज्जीकृता २०१९ तमस्य वत्सरस्य नूतनदिनदर्शिनी ११.१२.२०१८ तमे दिनाङ्के मध्याह्ने श्रीसंस्थानाधीश्वराणां कराम्बुजाभ्यां लोकार्पिता अभवत् । अस्मिन् सदवसरे श्रीमठस्य सर्वसम्मुखाधिकारी मडियाल तिम्मप्पवर्यः, मुख्यकार्यनिर्वहणाधिकारी के. जि. भट्टवर्यः, विद्वान् जगदीशशर्मा, डा. जयगोविन्दः अनूराधापार्वती च उपस्थिताः आसन् ।

Continue Reading

कासरगोडुवलये अमृतपथः अर्घ्यश्रमदानञ्च

मुल्लेरिय – कासरगोडुवलयस्य गुड्डे महालिङ्गेश्वरदेवालयस्य परिसरे ०२.१२.२०१८ तमे दिनाङ्के अमृतपथाभियानम् अर्घ्यश्रमदानञ्च प्राचलत् ।   अमृतपथाभियानाङ्गतया देवालयस्य परिसरं प्लास्टिक्-त्याज्यवस्त्वित्याद्यवकरमुक्तं विधाय परिक्रमपथः शुद्धीकृतः कार्यकर्तृभिः । वलयस्यास्य १५ श्रीगुरुभक्ताः अर्घ्याख्ये श्रमदाने भागमवहन् ।    

Continue Reading

अमृतपथः – अभियानं समचालि – सर्वधारीसोमश्वरविद्यारण्यवलयेषु प्लास्टिक्-अवकरमुक्तपथः

बेङ्गलूरु – गवां सञ्चारमार्गः प्लास्टिक्-अवकरमुक्तः भवेदित्युद्देश्येन श्रीसंस्थानाधीश्वराणां सङ्कल्पानुसारम् ‘अमृतपथः’ इत्यभियानं सर्वधारी-सोमेश्वर-विद्यारण्यवलयेषु समचालि ।   भानुवासरे प्रातः ७ वादनतः ९ वादनपर्यन्तं मार्गमुभयतः त्याज्यप्लास्टिक्-अवकराः न क्षेपणीयाः इति जनानां बोधनपुरस्सरं प्लास्टिक्-अवकरापकरणपुरस्सरं कार्यक्रमोsयं सफलो जातः । त्रिंशदधिकाः कार्यकर्तारः अभियानेsस्मिन् भागग्राहिणः आसन् ।   बि.बि.एं.पि. सदस्यः सोमशेखरः अभियाने भागमूढ्वा कार्यकर्तृगणेन साकं संवादमकरोत् ।

Continue Reading

मुम्बईहव्यकवलयेन समायोजि रक्तदानशिबिरम्

मुम्बई – श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य मुम्बई-डोम्बिवलिहव्यकवलयद्वयेन २५.११.२०१८ तमे दिनाङ्के समायोजिते रक्तदानशिबिरे ६१ रक्तदानिनः परजीवरक्षणाय स्वरुधिरदानं ससन्तोषमकुर्वन् ।   महानगरस्यास्य सन्ताक्रूज इति प्रदेशस्थे श्रीपेजावरमठे जे. जे. पथपेधि, थाणे इत्याख्यरक्तनिधिसंस्थायाः सहयोगेन समायोजितेsस्मिन् शिबिरे शताधिकाः जनाः भागमगृह्णन् ।   लेखन्युपायनम् – शिबिरेsस्मिन् रक्तदानिभ्यः रक्तनिधिसंस्थायाः कर्मचारिभ्यश्च मुम्बईवलयाध्यक्षः कृष्णभट्टगुड्डेबालुमहोदयः उपायनरूपेण लेखनीं प्रदाय कार्तज्ञ्यं न्यवेदयत् ।   सन्दर्भेsस्मिन् एतादृशमहत्कार्यस्य संयोजकेष्वन्यतमः यू.टि. कृष्णमूर्तिमहोदयः ‘१४तममिदं […]

Continue Reading

डिसेम्बरमासस्य प्रथमदिने मङ्गलगोयात्रायाः स्मरणसञ्चिकायाः लोकार्पणम्

बेङ्गलूरु – श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य गिरिनगरस्थे श्रीरामाश्रमे डिसेम्बरमासस्य प्रथमदिने मध्याह्ने द्वादशवादने श्रीभारतीप्रकाशनेन प्रकटीक्रियमाणस्य `सन्मङ्गलम्’ इत्याख्यस्य मङ्गलगोयात्रायाः स्मरणसञ्चिकापुस्तकस्य लोकार्पणं श्रीसंस्थानाधीश्वराणां श्रीपाणिश्रीपर्णाभ्यां सम्पत्स्यते ।

Continue Reading

शरावतीनदीमध्ये द्वीपो हैगुन्दनामकः । राजते तत्र दुर्गाम्बा लोकसन्तापहारिणी ॥ तत्रोत्पन्नां सुगन्धाढ्यां शालीशालीनमालिकां । धारयित्वा हि दुर्गायै जनैस्सौख्यमकाङ्क्ष्यत ॥

Continue Reading

श्रीरामचन्द्रपुरपीठमठाग्रकेन्द्रे श्रीभारतीगुरुकुले तुलसीविवाहम् । सम्भूय सर्वगुरवो निजशिष्यवृन्दैरानन्दसान्द्रहृदयास्सममन्वतिष्ठन् ॥

Continue Reading

मूरूरुविद्यालयछात्रस्य समर्जनम् – राज्यस्तरीयचक्रक्षेपणस्पर्धायां प्राथम्यमवाप्य राष्ट्रस्तरार्थं चितः

  कुमटा – मूरूरुस्थप्रगतिविद्यालयस्य आङ्ग्लमाध्यमे दशमकक्ष्यायामधीयानः अभि आर्. अडिगुण्डिनामा छात्रः राज्यस्तरीयचक्रक्षेपणस्पर्धायां प्रथमस्थानं प्राप्य राष्ट्रस्तरीयस्पर्धायै अर्हः अभवत् । मण्ड्यमण्डलस्य आदिचुञ्चनगिरिविद्यासंस्थायाः क्रीडाङ्गणे नवम्बरमासस्य २१, २२ तमेषु दिनाङ्केषु राज्यस्तरीयप्रौढशालाशिक्षणविभागद्वारा प्रचालितायां राज्यस्तरीयक्रीडास्पर्धावल्यां भागमूढ्वा अभि आर्. ३९.७५ मीटर् दूरे चक्रं क्षिप्त्वा प्रथमस्थानं प्राप्य देहल्यां प्रचलिष्यमाणराष्ट्रस्तरीयस्पर्धायै चितो जातः ।   २०१६ – १७ शैक्षिकवर्षेऽपि असौ अभि आर्. राष्ट्रस्तरे चक्रक्षेपणे राज्यस्य प्रतिनिधित्वेन […]

Continue Reading

गोग्रासः गोदीक्षा अक्षरदीक्षा च

गुम्पे – परमपूज्यश्रीसंस्थानाधीश्वराणां मार्गदर्शनेन प्रचाल्यमानायाः बजक्कूड्लु गोशालायाः गोभ्यः आहारं कल्पयितुं शाद्वले समुत्पन्नानि हरिततृणानि कर्तयित्वा गोशालां प्रति प्रेषणाय १७.११.२०१८ तमे दिनाङ्के शनिवासरे आयोजितः श्रमदानकार्यक्रमः सम्यक् सम्म्पन्नः । मुल्लेरियामण्डलान्तर्गतस्य गुम्पेवलयस्य पुत्तिगे सुब्रायदेवालयस्य समीपस्थे केदारे संवर्धितानि हरिततृणानि कर्तयित्वा अमृतधारागोशालां प्रति प्रेषितानि । मण्डलस्य विद्यार्थिवाहिनीप्रधानः केशवप्रसादः एडक्कान, गुम्पेहव्यकवलयस्य कार्यदर्शी सुब्रह्मण्यभट्टः बेजप्प, निर्चालुहव्यकवलयस्य शिष्यमाध्यमप्रधानः महेशकृष्णतेजस्वी, लक्ष्मणः हेब्बार श्रवणकेरे, श्रीरामशर्मा एडक्कान […]

Continue Reading