विशिष्टाः प्रतिभाः उद्दिश्य पुरस्कारानुग्रहः।

बेङ्ग्लूरु: होन्नावर-अभिजनं, चदुरङ्गक्रीडायां विशिष्टप्रतिभावन्तं, समर्थ-जगदीश-राव्-नामकम् उद्दिश्य गुरुवासरे श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य जगद्गुरवः, श्री-श्री-राघवेश्वरभारती-महास्वामिनः पुरस्कृतवन्तः।   अमेरिका-देशस्थ-न्यूजेर्सि-प्रदेशे आयोजितायां विश्वस्तरीय-कनीयसां चदुरङ्गक्रीडायांसप्तम-आवृत्तौ ५.५ अङ्कानां प्राप्तिपुरस्सरम् अङ्गवैकल्ये सत्यपि प्रथमं स्थानं समर्थः समाप्नोत्।   होन्नावरस्थ एस् डि एम् कलाशालायां B.Com द्वीतीये वर्शे अधीयमानः अमेरिका देशे इदं द्वितीयवारं स्थानमलभत।अयं चदुरङ्गमार्गदर्शकानाम् अजित् एम् पि महोदयानां शिष्यः अस्ति। इतः पूर्वं दि॥ वि आर् शास्त्रि होन्नावर, प्रसाद […]

Continue Reading

त्यागेन विना नेतृत्त्वं न सिध्येत्

गिरिनगरम् – नेतृत्वे सति समुदायः सम्यगग्रे सरति, विधिनिर्णयाद् नान्यदस्ति प्रबलम्, कर्तव्येषु कार्येषु विवेचनसामर्थ्यं अवश्यकम्, त्यागेन विना नेतृत्वं नास्तीति रामचन्द्रापुरमठस्य श्रीचरणाः श्री श्री राघवेश्वरभारतीमहास्वामिनः अवादिषुः|   गिरिनगरस्थे रामाश्रमे विष्णुगुप्त-विश्वविद्यापीठसङ्कल्पनेन प्रचाल्यमानायाः धारारामयाणप्रवचनमालिकायाः पञ्चदशे दिने आशीर्वचनं अकुर्वन्|   गोघृतस्य महत्त्वं पुराणकाले द्रष्टुं शक्नुमः | मन्त्रिणः समाजस्य श्रेयोsभिलाषिणः स्युः| भसितस्य किसलयस्य च नैकट्यमस्ति| छात्रेभ्यः संस्कारप्रदशिक्षणं देयम्| सदृढमाधारं विना भित्तिः […]

Continue Reading

गोवायां श्रीधरपादपूजा

वरदहल्लीस्थितात् श्रीधराश्रमात् समागताभ्यां श्रीधरस्वामिनां दिव्यपादुकाभ्यां १३/०३/२०१९ तः १७/०३/२०१९ दिनाङ्कपर्यन्तं गोवायां भक्तजनानां गृहाणि गत्वा पादपूजां भिक्षासेवां च स्वीकृत्य भक्ताः अनुगृहीताः।   १७/०३/२०१९ तमे दिनाङ्के एकादश्यां रविवासरे गोवाहव्यकवलयेन पादपूजाभाग्यमविन्द्यत ।   पादुकावसतौ रेखा-मञ्जुनाथहेगडेदम्पत्योः गृहे सभार्येण डि के हेगडेमहोदयेन द्वितीयासहितेन कृष्णमूर्तिमहाभागेन च पादपूजा निर्वर्तिता।   अभूतपूर्वेऽस्मिन् समारम्भे उपपञ्चाशत् जनाः उपस्थिताः। अयमवसरः भाग्यवशादेव सम्प्राप्तः इति चिन्तयित्वा सर्वे कृतकृत्यतामन्वभवन् । […]

Continue Reading

जीवनाभिरक्षा क्षेत्रे उद्योगावसरस्य व्यपदेशविनिमय कार्यक्रमः श्रीभारतीमहविद्यालये

श्रीमठस्य मङ्गलूरुनगरस्थितायां श्रीभारतीसंस्थायाम् अयं कार्यक्रमः प्राचलत् । अस्मिन् कार्यक्रमे विषयज्ञरूपेण एल्.ऐ.सि. शाखाज्येस्ष्ठाधिकारी कुम्भाशिरविराजवर्यः मार्गदर्शनवचनावसरे “विद्याप्रोत्साहधनप्राप्तयेऽपि अवसरः विपुलोऽस्ति | छात्राः अस्य लाभमवाप्नुयुः” इत्यभणत्। अन्यश्च प्रशिक्षकः एल्.ऐ.सि.संवर्धनाधिकारी शुभकरवर्यः मार्गदर्शनं व्यदधत् “छात्रा यदिच्छन्ति तत् सम्पादयितुं यथेष्ठावसरः क्षेत्रेऽस्मिन् विद्यते। अनेन जीवनाभिरक्षामाध्यमेन भाविजीवनं सत्पथे नेतुं शक्यते इत्यब्रवीत् ।   विषयप्रवीणेन आगतेन उदयशङ्करवर्येन एल्.ऐ.सि. अधिकारिणा निगदितं यत्- “भारतीयजीवविमानिगमः इतीयं संस्था भारतसर्वकरस्य […]

Continue Reading

भूलोकदीपः द्युलोकमदीपयत् – श्रीशिवकुमारस्वामिनः शिवैक्याः

बेङ्गलूरु – त्रिविधदानैः लक्षाधिकविद्यार्थिनां समाजस्य च दीपः, एकादशाधिकसमायुष्मान् महान् चेतनः, चरन् देवः इति प्रसिद्धः श्रीसिद्धगङ्गामठस्य श्रीशिवकुमारस्वामिवरेण्यः शिवैक्योऽभवदिति हेतोः राज्यमिदं शोकमग्नमभूत् । सन्दर्भेsस्मिन् बेङ्गलूरुनगरस्य गिरिनगरस्थे श्रीरामचन्द्रापुरमठे श्रीशिवकुमारस्वामिनां सत्कार्यादर्शान् च स्मृत्वा रामतारकमन्त्रं शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रं च पठित्वा श्रीशिवकुमारस्वामिनां भावचित्रं पुष्पैरभ्यर्च्य श्रद्धाञ्जलिरर्पिता । विद्वान् जगदीशशर्मा, डा. शारदाजयगोन्दः, डा. वै. वि कृष्णमूर्तिः च श्रीशिवकुमारस्वामिनां समाजमुखिकार्याणि तेषाम् आदर्शमयं जीवनं च समस्मरन् । […]

Continue Reading

मुल्लेरियाहव्यकमण्डलस्य मेलनम्

श्रीसंस्थानाधीश्वराणां मार्गदर्शानम् अनुसृत्य मुल्लेरियाहव्यकमण्डलस्य मासिकमेलनम् श्रावणकेरे श्रीदुर्गापरमेश्वरीमठस्य सभागृहे मण्डलाध्यक्षस्य टि. श्रीकृष्णभट्टमहोदयस्य आध्यक्ष्ये सम्पन्नम् ।   तत्र जनवरी १६ तः २० पर्यन्तं श्रीसंस्थानाधीश्वराणां पूर्णानुग्रहेण दिव्योपस्थितौ च सम्पत्स्यमानस्य ब्रह्मकलशोत्सवकार्यक्रमस्य विषये जीर्णोद्धारसमितेः अध्यक्षः राधाकृष्णहेब्बारमहोदयः विवरणम् अददात् । कार्यदर्शी बालसुब्रह्मण्यभट्टः सर्पमले गतमासिकमेलनस्य विषयान् पुनः समस्मारयत् । कोशाध्यक्षः सुब्रह्मण्यभट्टः गुब्बलड्कमहोदयः लक्ष्मीलक्षणतन्त्रांशस्य विषयमुक्त्वा आयव्ययविचारं व्यवृण्वत् । वलयस्य पदाधिकारिणः वलयविवरणम् अयच्छन् । […]

Continue Reading

अप्सरकोण्डमठस्य विषये सभा

अप्सरकोण्ड – श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य शाखामठे अप्सरकोण्डमठे प्रचलिष्यमाणस्य प्रतिष्ठापनामहोत्सवस्य सिद्धतायै महत्त्वपूर्णा सभा सुसम्पन्ना । कार्यदर्शी के. जि. हेगडेमहोदयः कार्यक्रमस्य सज्जताविषये भाविनः कालस्य आवश्यकतानां विषये च विवरणमदात् ।   अध्यक्षः सुब्रायहेगडेमहाभागः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरत् । गौरवाध्यक्षः सुब्रायभट्टः, पि. एस्. भट्टः, होन्नावरकुमटामण्डलयोः अध्यक्षौ, ग्रामण्यः, पदाधिकारिणः, मातृप्रधानाः अन्ये प्रमुखाः च अस्यां सभायां सोत्साहं भागमवहन् ।  

Continue Reading

विवाहे मङ्गलविद्यानिधेः समर्पणम् – कुक्किलदम्पत्योः आदर्शः मार्गः

  माणि – बाल्य शङ्करभट्टपरमेश्वरीदम्पत्योः पुत्र्या अर्चनया सह निजसुतस्य श्रीनिधेः विवाहमहोत्सवस्य सन्दर्भे भारतीयसेनायाः निवृत्तः सैनिकः प्रकाशः कुक्किलमहाभागः स्वभार्यया जयलक्ष्म्या सह होसनगरस्य श्रीभारतीगुरुकुलाय, कल्लड्कस्थश्रीरामविद्याकेन्द्राय, विट्लस्थविठलविद्यासङ्घाय, नन्तूरुस्थश्रीभारतीसमूहसंस्थायै, मित्तूरुस्थतिम्मय्यसम्प्रतिष्ठानाय, श्रीरामचन्द्रापुरमठसंरक्षणासमितये च मङ्गलविद्यानिधिं समर्प्य निजाचरणेन समाजाय आदर्शप्रायः अभवत् ।

Continue Reading

श्रीसंस्थानाधीश्वराणां सन्निधौ समरसन्यासस्य योजनायाः रेखाप्रतेः समर्पणम्

  बेङ्गलूरु – श्रीसंस्थानाधीश्वराणां मार्गदर्शने मुल्लेरियाहव्यकमण्डलस्य केन्द्रबिन्दुरूपेण मुल्लेरिया – बदियड्क-राजमार्गसमीपे देलम्पाडिनिकटे समरसनाम्न्याः श्रीमठस्य अङ्गसंस्थायाः निर्माणं भविष्यति ।   श्रीमठस्य अंगसस्थायाः समरसाभिधायाः योजनाक्षेत्रस्य रेखाप्रतिं १६.१२.२०१८ तमे दिनाङ्के भानुवासरे श्रीरामाश्रमे श्रीसंस्थानाधीश्वराणां सान्निध्ये पदाधिकारिणः समर्पितवन्तः ।   सन्दर्भेsस्मिन् हव्यकमहामण्डलस्य प्रधानकार्यदर्शी हरिप्रसादः पेरियप्पु, समरसन्याससमूहस्य पदाधिकारिणश्च श्रीसंस्थानाधीश्वराणाम् आशीर्वादं स्वीकृतवन्तः ।   श्रीसंस्थानाधीश्वराः योजनाविचारे हर्षं प्रकटीकृत्य कार्यसिद्धये अनुग्रहमन्त्राक्षतान् दत्वा आशीर्वादम् अकुर्वन् […]

Continue Reading

विदुषे उमाकान्तभट्टवर्याय श्रीराघवेन्द्रभारतीपाण्डित्यपुरस्कारः

  श्रीरामचन्द्रापुरमठस्य अविच्छिन्नगुरुपरम्परायाः पञ्चत्रिंशत्तमयतीन्द्राणां ब्रह्मीभूतानां जगद्गुरुशङ्कराचार्यश्रीराघवेन्द्रभारतीमहास्वामिनाम् आराधनामहोत्सवः श्रीमठस्य बेङ्गलूरुनगरस्य गिरिनगरस्थे शाखामठे श्रीरामाश्रमे १५.१२.२०१८ तमे दिनाङ्के शनिवासरे जगद्गुरुशङ्कराचार्यश्रीराघवेश्वरभारतीमहास्वामिनां दिव्यसन्निधौ तीर्थराजपूजापुरस्सरं श्रीमठीयां पद्धतिमनुसृत्य सम्पत्स्यते ।   पश्चात् प्रवर्तिष्यमाणायां धर्मसभायां श्रीराघवेन्द्रभारतीपाण्डित्यपुरस्कारः श्रीगुरुपरम्परानुग्रहश्च स्थानं वेत्स्यन्ति ।   *श्रीराघवेन्द्रभारतीपाण्डित्यपुरस्कारः*   पूर्वाचार्याणां ब्रह्मैक्यानां जगद्गुरुशङ्कराचार्यश्रीराघवेन्द्रभारतीमहास्वामिनां संस्मृतौ प्रतिवर्षम् आराधनावसरे श्रीमठः विद्वद्वरेण्यानभिज्ञाय श्रीराघवेन्द्रभारतीपाण्डित्यपुरस्कारेण तान् सभाजयति । अनेन वेदशास्त्रसंस्कृतिसंरक्षणकार्यम् इतोsप्यनुवर्तयितुं श्रीमठस्य प्रोत्साहः नितरां वर्तते इति […]

Continue Reading