ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ದೇವರೆಡೆಗೆ ನಡೆದರು : ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ

ದೇವರು ದೇವರೇ ಆಗಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಯಾಕ್ಷರ ದ ದಿನವನ್ನೇ! : ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ

https://twitter.com/SriSamsthana/status/1087292148767170560?s=19

 

https://twitter.com/SriSamsthana/status/1087294843188137986?s=19

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *