ತಾಯಿ ಶರಾವತಿಯಲ್ಲಿಯ ದ್ವೀಪ ಹೈಗುಂದದ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಬೆಳೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಮಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಯ ಭತ್ತದತೆನೆಯ ಅಲಂಕಾರ

ಉಪಾಸನೆ ಸುದ್ದಿ

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *