ಬೆನ್ನುನೋವು – ಏನದು? ಯಾಕದು? ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬನ್ನಿ, ಜನವರಿ 26 ಮತ್ತು 27ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋಹಂ ಅರ್ಪಣಕ್ಕೆ

ಸುದ್ದಿ

Author Details


Srimukha

1 thought on “ಬೆನ್ನುನೋವು – ಏನದು? ಯಾಕದು? ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬನ್ನಿ, ಜನವರಿ 26 ಮತ್ತು 27ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋಹಂ ಅರ್ಪಣಕ್ಕೆ

  1. This ‘back pain’ has become a common problem now; especially for those who do office work sitting on chair. (Chair-Workers !). Back Pain caused by ‘Osteoporosis’ is another problem generally experienced by women. It is good all these types of Back-Pains are curable without the oral medicines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *