ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾಪ್ರವಾಸ : ಗೋವೃಂದದೊಡನೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಗೋವು

 

ಕುಮಟಾ: ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಣಕೇರಿ ಬಾಡ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೊಸಾಡ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಯ ಗೋವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

 

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *