ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೫೦ ಜನ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಿಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಪಠಣ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಉಪಾಸನೆ

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *